Výnimky z daňových licencií

Novela zákona o dani z príjmov prináša od januára nové pravidlá aj v zdaňovaní príjmov právnických osôb. Niektoré zmeny uľahčia podnikanie. Od platenia daňovej licencie budú napríklad oslobodené aj pozemkové spoločenstvá a daňové subjekty, ktoré podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

Od roku 2014 sú právnické osoby ktoré za zdaňovacie obdobie dosiahnu daňovú stratu, alebo daňovú povinnosť, ktorá je nižšia ako ustanovená suma daňovej licencie, povinné platiť daňovú licenciu. Zákon vymedzuje  na koho sa povinnosť platiť daňovú licenciu nevzťahuje.

Po účinnosti novely od 1.1.2016 dochádza k rozšíreniu okruhu daňovníkov, ktorí neplatia daňovú licenciu:

 • pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností ktorými sú poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch alebo na vodných plochách a jeho celkový obrat nepresiahne sumu 10 000 eur ročne.Uvedené sa použije pri podaní daňového priznania po za zdaňovacie obdobie roka 2015.
 • daňovníka, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu. Ak takýto daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je povinný podať dodatočné daňové priznanie alebo daňové priznanie.

Uvedené sa použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015 a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie.

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu

Novela zákona o DPH zavádza zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu (NO) v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Nové podmienky na účely posúdenia disciplíny platiteľa a následné rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa v zmysle prechodného ustanovenia prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie december 2015. Na druhej strane sa sprísňuje postup voči osobám, ktoré neumožnia vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu. 

Doteraz: Bežná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je do 30 dní od podania daňového priznania  za  zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, za ktoré nadmerný odpočet vznikol.  V skrátenej lehote mohol byť nadmerný odpočet platiteľovi  vrátený len pri nulovom stave nedoplatkov po dobu 12 mesiacov, pri splnení ďalších podmienok.

Podľa novely: Bežná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu zostáva bez zmeny.  V skrátenej lehote do 30 dní od lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie, za ktoré nadmerný odpočet vznikol, bude NO vrátený pri splnení nasledovných podmienok:

 • za posledných 6 mesiacov nemá platiteľ daňové nedoplatky, colné nedoplatky a nedoplatky na odvodoch poistného (zákon teda po novom skrátil posudzovanie  doby pre nedoplatky z 12 mesiacov na 6 mesiacov),
 • nedoplatky na daniach a cle voči daňovému úradu a  colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného  nemôžu  v úhrne presiahnuť sumu 1 000 eur (doteraz bola 0).

Ostatné podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu zostávajú nezmenené t.j zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac a platiteľ je registrovaný pre DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením obdobia, za ktoré nadmerný odpočet vznikol.

Novelou zákona o DPH sa ustanovuje lehota na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak platiteľ dane pri zrušení registrácie pre daň v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie uplatňuje  nadmerný odpočet.  Ak platiteľovi dane vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období,  v ktorom prestal byť platiteľom dane, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

Pri neumožnení vykonať daňovú kontrolu sa novelou zákona o DPH mení lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu zo 6 mesiacov na 3 mesiace. Ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do troch mesiacov odo  dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom tretieho mesiaca, a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní.

Skrátená lehota v znení zákona účinnom od 1.1.2016 sa vzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie, ktorým je január 2016.

Interaktívne daňové priznania

Interaktívne daňové priznania na daň z príjmu nájdete na portáli finančnej správy. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016.

Finančná správa dnes zverejnila interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmu fyzických a právnických osôb. Tlačivá sú dostupné na portály finančnej správy – Katalóg elektronických formulárov  

Najpoužívanejšie typy formulárov sú tiež dostupné aj v eDane/Windows.

Do tlačiva je potrebné zapracovať ešte zoznam prijímateľov pre poukázanie 2%. Ten zverejní Notárska komora SR do 15. januára 2016. Následne ho finančná správa do formuláru zapracuje.

Podnikatelia aj občania taktiež nájdu na daňových úradoch papierové tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať v januári resp. marci budúceho roka. Ide najmä o tlačivá:

 • daň z príjmov fyzických osôb typ A (vrátane poučenia),
 • daň z príjmov fyzických osôb typ B (bude začiatkom januára),
 • daň z príjmov právnických osôb (vrátane potvrdenia a poučenia),
 • daň z motorových vozidiel (vrátane poučenia),
 • mesačný prehľad závislej činnosti,
 • hlásenie závislej činnosti atď…

 

Auto na leasing

Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie  a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.  

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel je predmetom dane vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a v zdaňovacom období sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo s predkupným právom alebo bez predkupného práva, je pre určenie daňovníka dane z motorových vozidiel rozhodujúce, komu spoločnosť vozidlo prenajme.

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo podnikateľovi, je podstatné, či  podnikateľ je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla, alebo nie je:

 • ak podnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, daňovníkom dane je podnikateľ ako držiteľ vozidla,
 • ak podnikateľ nie je zapísaný ako držiteľ vozidla a držiteľom je leasingová spoločnosť, daňovníkom dane je leasingová spoločnosť ako držiteľ.

Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo nepodnikateľovi, tiež je potrebné rozlíšiť, kto je zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ:

 • ak nepodnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, daňovníkom dane je leasingová spoločnosť, pretože používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ak nepodnikateľ nie je zapísaný ako držiteľ vozidla a držiteľom je leasingová spoločnosť, daňovníkom dane je leasingová spoločnosť ako držiteľ vozidla.

 

Zmeny účtovania a zdaňovania – Zmeny v stavebníctve

V novele zákona o dani z pridanej hodnoty účinnej od 1. januára 2016  je jednou z najdôležitejších zmien zavedenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác, tzv. tuzemské samozdanenie v stavebníctve. Opatrenie zabráni firmám v stavebníctve fiktívne si v rámci reťazca účtovať DPH a potom ju nárokovať od štátu a bude účinným nástrojom boja s daňovými podvodmi. Zároveň eliminuje riziko druhotnej platobnej neschopnosti. 

Novela zavádza daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa  príjemcu stavebných prác. Uvedené znamená, že poskytovateľ stavebných prác, platiteľ dane, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH, a príjemca stavebných prác, platiteľ dane, prizná daň a súčasne si uplatní odpočítanie dane, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane. Režim prenosu daňovej povinnosti sa týka dodania stavebných prác, dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy a taktiež sa vzťahuje aj na dodania tovarov, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou,  ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností  (CPA) 2015.

Zavedenie tuzemského samozdanenia stavebných prác má za cieľ riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva. 

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti:

 • predmetom dodania sú zákonom  stanovené  stavebné práce a tovary,
 • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
 • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku. 

Príklad:

Platiteľ A poskytol pokrývačské práce na stavbe administratívnej budovy, ktorá sa nachádza na území SR pre platiteľa B, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V zmluve o dodaní stavebných prác bola dohodnutá cena bez dane vo výške 10 000 €. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané odberateľovi B dňa 25.1.2016.

Keďže sú splnené všetky tri podmienky pre uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti, osobou povinnou platiť daň je platiteľ B, príjemca stavebných prác. Dodávateľ A je povinný vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác faktúru v cene bez dane, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ B uplatní k cene dodaných stavebných prác daň (10 000 x 20%) vo výške 2 000 € a daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016 a priznanú daň odvedie do ŠR. Platiteľovi B vzniká v zdaňovacom období január 2016 aj právo na odpočítanie dane podľa podmienok zákona o DPH.

Tlačivá daňových priznaní pre rok 2016

Ako aj tento rok tak aj budúci rok bude treba podať daňové priznanie za všetky subjekty. To znamená Právnické osoby (firmy) tak aj za Fyzické osoby (všetci obyvatelia a živnostníci). Každý rok je preto veľkou starosťou pre všetký daňové segmenty kedy daňový úrad zverejní tlačivá, ktoré sú vhodné na vypísanie a samozrejme vždy má dostatok času na to aby ich zverejnil v použiteľnej verzii.

Finančná správa ma vždy dostatok času na všetko no nám účtovným firmám, ale i ostatným subjektom neraz robí vrásky na čele či to vôbec stihnú v relevantnom termíne aby sme aj my stihli kvalitne a hlavne včas odviesť svoju prácu.

Preto zverejnenie tlačív aspoň na ručné vypísanie už v tomto období je veľmi potešujúce a dúfam, že s elektronickými formulármi to nebude o nič horšie.

V tomto smere musíme Finančnej správe asi po prvý krát po veľmi dlhej dobe priznať plusový bodík za snahu, ktorú má. Bodaj by v budúcnosti bolo takýchto dobrých správ čo raz viac a viac.

Pre informáciu Vám prikladáme aj tlačovú správu z portálu Finančnej správy SR:

Tlačivá pre rok 2016

BRATISLAVA – 10. 11. 2014: Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok. Podklady pre tvorcov softvérov budú k dispozícií do pár dní. 

O necelé dva mesiace sa začne hektické obdobie podávania daňových priznaní. Ako prvé čakajú na podnikateľov nové pravidlá pre daň z motorových vozidiel. Daňové priznanie na daň z motorových vozidiel je potrebné podať do konca januára 2016. Tlačivo pre tento typ daňového priznania je dostupné na portáli finančnej správy v katalógu formulárov.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka nepochybne patrí termín 31. marca 2016, kedy je posledný deň na podanie daňového priznania na daň z príjmu za predchádzajúci rok. Na portáli finančnej správy už teraz nájdu daňovníci tlačivá:

 • daň z príjmu fyzických osôb typ A,
 • daň z príjmu fyzických osôb typ B,
 • daň z príjmu právnických osôb.

Tlačivá sú dostupné na portáli finančnej správy v katalógu vzorov tlačív vo formáte pdf, teda sú dostupné na vytlačenie a ručné vypísanie.

V najbližších týždňoch zverejníme aj podklady pre tvorcov  účtovných softérov. Ide o tzv. XSD schémy pre nové formuláre na daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ A a B a taktiež pre právnické osoby za obdobie 2015. Papierové daňové priznania budú verejnosti k dispozícií v decembri a interaktívne elektronické formuláre počas januára budúceho roka.

Novinky v zákone o cestenej dani

Tak ako viete naši zákonodarci vôbec nezaháľali a jednou z noviniek je aj nová “Daň z motorových vozidiel”.

Medzi novinky bude patriť, že cestná daň sa bude platiť aj za elektromotorky, motorky a skútre, ktoré doteraz nepatrili medzi zdaňované vozidlá. Prikladáme Vám aj úplne znenie správy vidanej Fiančným riaditeľstvom Slovenskej Republiky:

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016   budú podávať daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko noviniek.  Podstatnými  zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko,  zmena  miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel.

Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Napríklad vozidlo s objemom nad    900 do 1 200 cm3 –  ročná   sadzba dane je 80 eur

                                                    nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná   sadzba dane je 115 eur

                                                     od 1 500 do 2 000 cm3  – ročná   sadzba je 148 eur.

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla nasledovne:

Ročná sadzba dane sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Novinkou je, že daň sa platí nielen za autá kategórie M, N alebo O ale už aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie  podľa miesta evidencie vozidla,  ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Subjekty zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz bolo 6 miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné,  po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163.

IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS v časti platenie daní.